حکم مجازات فردی که حرمت نکاح با زن شوهردار را نمی داند