چند روز بعد از خوردن قرص جلوگیری میتوان جلوگیری نکرد